Zásady stravovania v MŠ

V stravovaní sa riadime jednotným Jedálnym lístkom
pre všetky MŠ , ktorý je zostavený podľa vzorových
jedálnych lístkov MŠ SR. Deťom je zabezpečená kvalitná
a plnohodnotná strava s uprednostňovaním zdravých
a racionálnych produktov.
Na desiatu a olovrant sa podáva čerstvé pečivo a chlieb,
chutné výživné nátierky a mliečne výrobky. K nesladeným
hlavným jedlám podávame čerstvú zeleninu, ovocie a šaláty
podľa sezóny.
Pitný režim je zabezpečený v každej triede a je prístupný
deťom počas celého dňa.
Pracovníčky v ŠJ sú zapojené do vzdelávania programu
HACCP, tento program vyžaduje sledovanie meranie teploty
skladov, chladiacich zariadení, vlhkosť skladových zariadení,
meranie teploty hotových pokrmov, všetky tieto teploty sa
zapisujú do odporúčaných tlačív.
V ŠJ praktizujeme prúdové diagramy- plán prípravy pokrmov,
ktoré sú vyvesené na viditeľnom mieste.
Ďalej program vyžaduje- Sanitačný program. Pod týmto programom sa rozumie činnosť, ktorou sa vytvárajú a zabezpečujú hygienické podmienky prostredia, kde patrí:
dekontaminácia, dezinfekcia, deratizácia a dezinsekcia.
Hygiena kuchyne a kuchynských skladov sa vykonávajú denne, ktoré sa zapisujú do odporúčaných tlačív.
V ŠJ sa používajú Materiálno spotrebné normy Ozvena a spotrebné normy pre
Školské stravovanie pre racionálnu výživu schválené MŠ SR.

 

 


TOPlist