Prerušenie prevádzky MŠ

OZNAM


V zmysle nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Metodického usmernenia č.15/2005-budú triedy KOMENSKÉHO A ZATVORENÉ

 z dôvodu chrípky a chrípke podobných ochorení

od stredy 1.2.2017 do utorka7.2.2017.
Poplatok za MŠ bude znížený o 5 pracovných dní
Prevádzka začne v stredu 8.2.2017 

 
 
 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62 924 81 Galanta

 

Všetkým primátorom a starostom miest a obcí

v okrese Galanta

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Galanta

 

410-256/2017

Mgr. Huláková /322

27.1.2017

 

Vec: Opatrenia proti šíreniu chrípky a chrípke podobných ochorení.

 

V súlade s § 10 písm.d a § 12 odst.2 písm. l, m) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Odborným usmernením MZ SR na vykonávanie surveillance chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení, ako aj v záujme prevencie a zábrany šírenia týchto ochorení Vás žiadam zabezpečiť prostredníctvom riaditeľov predškolských a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí dôsledné plnenie nasledovných opatrení:

 

  1. Dôsledné vykonávanie zdravotného filtra zo strany pedagogických pracovníkov, v prípade potreby vylúčenie chorých detí z kolektívu.

  2. Časté, krátkodobé vetranie priestorov pobytu detí počas prevádzky, upratovanie priestorov zariadenia na mokro, obmedzenie činnosti záujmových krúžkov a hromadných akcií organizovaných školami.

  3. Prerušenie prevádzky zariadenia pri absencii 30,0 % a viac detí v kolektíve v trvaní 5 vyučovacích dní, v  prípade pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie je možné dobu prerušenia prevádzky predĺžiť.

  4. Obmedzenie hromadných spoločenských a športových akcií, pri ktorých dochádza k zhromažďovaniu ľudí v uzavretých priestoroch počas doby trvania epidémie chrípky a chrípke podobných ochorení.

 

 

V prípade prijatia mimoriadnych opatrení vrátane prerušenia prevádzky zariadení Vás žiadam, aby ste o týchto opatreniach informovali pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante telefonicky (031/7833329, 031/7833322), alebo e-mailom (ga.epid@uvzsr.sk).

 

 

 

MUDr. Iveta Šuleková

regionálna hygienička

 

 

 

 

Telefón Fax e-mail IČO

031/7833111 031/7802338 ruvzga@uvzzsr.sk 00610917

031/7806725

031/7803221                     

 


TOPlist