Zápis detí do Materskej školy ul. Komenského 1137/37,   Sereď

na predprimárne vzdelávanie

Termín podávania žiadostí do materskej školy na ul. Komenského 1137“A“

a elokovaných trieda na Komenského „B“, Murgašovej a Podzámskej ul.

na  školský rok 2018/2019:

 

od 2. mája 2018 do 15. mája 2018

 

 

 Miesto a čas podávania žiadostí:

Sídlo materskej školy na ulici Komenského č. 1137/37 v Seredi

v čase prevádzky materskej školy

 

Prijímame deti s nástupom od 3.9.2018

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy poskytne materská škola a jej elokované pracoviská.

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré :

 

* dovŕšili piaty rok veku,

* majú odloženú povinnú školskú dochádzku,  dodatočne odloženú povinnú školskú  dochádzku,

 

 

Dieťa musí ovládať hygienické návyky a základnú sebaobsluhu.

Neberieme deti s plienkami.

 

 

Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov, ak sú vytvorené materiálne, personálne a iné podmienky.

 

 

V Seredi dňa 22.1.2018                                      Bc. Iveta Fraňová, riaditeľka MŠ

 

 


 

TOPlist