Zápis do MŠ na šk. rok 2017/2018

 

Zápis detí do Materskej školy ul. Komenského 1137/37, Sereď

na predprimárne vzdelávanie

Termín podávania žiadostí do materskej školy na ul. Komenského 1137“A“ a elokovaných trieda na Komenského „B“, Murgašovej a Podzámskej ul. na  školský rok 2017/2018:

 

od 2. mája 2017 do 15. mája 2017

 

 Miesto a čas podávania žiadostí:

Sídlo materskej školy na ulici Komenského č. 1137/37 v Seredi

v čase prevádzky materskej školy

Prijímame deti s nástupom od 4.9.2017 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy poskytne materská škola a jej elokované pracoviská. Možno si ho stiahnuť z web stránky mskomenskehosered.webnode.sk

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré :

 

  • dovŕšili piaty rok veku,

  • majú odloženú povinnú školskú dochádzku, dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku,

 

 

Dieťa musí ovládať hygienické návyky a základnú sebaobsluhu. Neberieme deti s plienkami.

 

Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov, ak sú vytvorené materiálne, personálne a iné podmienky.

 

 

V Seredi dňa 20.1.2017 Bc. Iveta Fraňová, riaditeľka MŠ

 

 

 

 

 

TOPlist