História a súčastnosť :

 

Materská škola Ul. Komenského 1137/37, 92601 Sereď

 

Materská škola bola slávnostne otvorená 8. marca 1966. Prvou riaditeľkou bola menovaná pani Štefánia Getwerdtová. Materská škola mala tri triedy a 107 detí

 

V roku 1976 prevzala riadenie MŠ pani Božena Vydarená . Pod jej vedením v roku 1980 bolo postavené v spolupráci s Vojenským útvarom Seredi dopravné ihrisko na školskom dvore.

 

V roku 1990 bola zvolená do funkcie riaditeľky školy pani Magdaléna Machová. V jej funkčnom období sa uskutočnila výmena okien, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia hygienických zariadení. MŠ bola v roku 1998 zaradená do národnej siete Škôl podporujúcich zdravie. Materská škola sa venovala krúžkovej činnosti.

 

Z rozhodnutia zriaďovateľa sa od 1.1.2008 stali súčasťou MŠ na Komenského ulici elokované triedy na Jesenského ul., Murgašovj ul. a Podzámskej ulici spolu s pracoviskami školských jedální. Materská škola je 11 triedna, má 22 pedagogických zamestnancov a 250 detí . Bývalé riaditeľky sa stali zástupkyňami na elokovaných pracoviskách.

Riaditeľka : Magdaléna Machová.

Zástupkyňa riaditeľky na elokovaných triedach na Jesenského ul. Mária Lipovská.

Zástupkyňa riaditeľky na elokovaných triedach na Murgašovj ul. Danka Mandáková.

Zástupkyňa riaditeľky na elokovaných triedach na Podzámskej ul. Lýdia Horváthová.

 

 

Dňa 1.7.2009 bola Radou školy do funkcie riaditeľky MŠ zvolená Bc. Iveta Fraňová.

Od roku 2009 pracuje materská škola podľa školského vzdelávacieho programu „Cesta za poznaním“. Riaditeľkou školy boli menované nové zástupkyne na elokovaných pracoviskách.

 

Zástupkyňa riaditeľky na Komenského ul. budova „A“ Iveta Himpánová

Zástupkyňa riaditeľky na elokovaných triedach na Jesenského ul. Mgr. Eva Mrvová

Zástupkyňa riaditeľky na elokovaných triedach na Murgašovej ul. Daniela Andrisová

Zástupkyňa riaditeľky na elokovaných triedach na Podzámskej ul. Lýdia Horváthová, po jej odchode do dôchodku Katarína Kurbelová.

 

V roku 2010 sa elokované triedy z Jesenského ul. presťahovali do zrekonštruovaných priestorov na Komenského ul. , bývalého školského klubu a majú spoločný dvor s Komenského „A“ . Označujeme ich ako Komenského „B“, tu je výdajná jedáleň, varí sa na Komenského „A“.

 

Od septembra 2016 sú menované zástupkyne riaditeľky :

Zástupkyňa riaditeľky na Komenského ul. budova „A“ Bc. Katarína Martinkovičová

Zástupkyňa riaditeľky na elokovaných triedach na Komenského „B“ Mgr. Eva Jóžová ktorú počas materskej dovolenky zastupuje Bc. Jana Ferenczyová.

Zástupkyňa riaditeľky na elokovaných triedach na Murgašovej ul. Daniela Andrisová

Zástupkyňa riaditeľky na elokovaných triedach na Podzámskej ul. Bc. Jana Ferenczyová

 

Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2017/ 2018

Riaditeľka : Bc. Iveta Fraňová, učiteľ s I. atestáciou

 

Komenského "A":

I. trieda:

Beatrica Baničová

Bc. Helena Bodláková

II. trieda:

Bc. Katarína Martinkovičová, učiteľ s I. atestáciou

Mgr. Adela Janglová Viskupová

III. trieda:

Bc. Katarína Jakubcová, učiteľ s I. atestáciou

Eva Čmaradová

 

Komenského"B":

I. trieda:

Mgr. Eva Jóžová - zástupkyňa riaditeľky, učiteľ s I. atestáciou

Jana Hercegová

II. trieda:

Bc. Alex Kramárová

Helena Moskaľová

III. trieda:

Bc. Lucia Bona

Mgr. Alžbeta Rosypalová

 

Murgašova:

I. trieda: 

Jana Hladká, učiteľ s I. atestáciou

Mgr. Helena Bihariová

II. trieda:

Daniela Andrisová, učiteľ  I. atestáciou - zástupkyňa riaditeľky

Dana Pretáková, učiteľ s I. atestáciou

III. trieda:

Mgr. Zuzana Syslová

Zuzana Golejová

 

Podzámska:

I. trieda:

Bc. Jana Ferenczyová, učiteľ s I. atestáciou - zástupkyňa riaditeľky

Emílila Stoklasová

II. trieda:

Viera Chmelárová, učiteľ s I. atestáciou

Anna Koštrnová

 
 

 

 

Opravy , rekonštrukcie, inovácia exteriéru a interiéru od roku 2010

 

 • Dlhodobá prevádzka školy si vyžiadala výmenu plynových a elektrických spotrebičov vo všetkých školských kuchyniach . Do všetkých kuchýň boli zakúpené nové hrnce, roboty a pracovné nástroje. Deti dostali nové taniere, príbory.

 • Materská škola nakúpila 180 nových ležadiel , 250 paplónov a podušiek bolo zakúpených v chránenej dielni, každým rokom sa kúpila v chránenej dielni posteľná bielizeň na jedno pracovisko.

 • Materská škola zakúpila do 11ried nábytok, stoly a stoličky, nábytok do šatní.

 • V spolupráci s rodičovskými združeniami bol zakúpený nábytok do tried, do šatní, koberce do tried a spální.

 • Zriaďovateľ zabezpečil 4 interaktívne tabule do tried predškolákov, dve interaktívne tabule získala škola z projektov.

 • Z projektu Samsung bol školský dvor na Komenského vybavený preliezačkami.

 • Bola opravená strecha na elok. tr. na Murgašovej ul.

 • Na Murgašovej a Podzámskej sa uskutočnila rekonštrukcia hygienických zariadení.

 • Na Komenského „B“ bola zrušená kotolňa , vykurovanie je tepelným rozvodom. Miestnosť je využitá ako kancelária vedúcej ŠJ a ekonómky.

 • Na Podzámskej bola dostavená šatňa s priestormi pre zamestnancov, rekonštrukcia podláh.

 • V roku 2016 bola uskutočnená rekonštrukcia vykurovania na Podzámskej ul.

a Komenského ul. budova „A“.

 • Na Komenského budova „A“ boli v roku 2016 vymenené elektrické rozvody , následné stierkovanie a maľovanie celej budovy.

 

 


TOPlist