Zákony a vyhlášky,ktorými sa riadi školské stravovanie v našej MŠ


Limity podmienok školského stravovania upravujú ustanovenia §139 až 142 zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
V súlade s ustanovením § 142 školského zákona vydalo Ministerstvo školstva vyhlášku o zariadeniach školského stravovania. 330/2009 Vyhláška zo 14. augusta 2009 je publikovaná v zbierke zákonov SR,čiastka 117.
Zákon č. 335/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.140/2008.
Zákon NR SR č. 369/1990 Z.z.
Zákon č.302/2001 Z.z.
Výnos ministerstva pôdohospodárstva SR a ministerstva zdravotníctva SR z 20.mája.1996 č. 951/1996-100, ktorým sa vydáva 1-3 hlava druhej časti potravinového kódexu SR. (oznámenie č. 195/1996 Z.z.)

 


TOPlist