Výzva, komplet ovocie-zelenia - archív

 

V Ý Z V A

 

zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru s názvom

 

„Dodávka ovocia a zeleniny pre školské jedálne pri Materskej škole Komenského a elokované pracoviská“.

 

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov: Školská jedáleň pri MŠ Komenského

Sídlo:   Komenského 1137/37, Sereď 926 01

IČO:     37839993

Telefón: 031/789 4313

Kontaktná osoba: Jana Adamčová

e-mail: J.Adamcova-VO@azet.sk

 

  1. Typ zmluvy: Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
  2. Miesto dodania predmetu zákazky: Školské jedálne pri MŠ Komenského a elok. pracoviská v Seredi
  3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Podľa priloženej prílohy. Množstvo tovaru sa bude upresňovať smerom nahor alebo nadol podľa skutočnej potreby.                                                                                                   

Slovník spoločného obstarávania:

  1. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie
  2. Variantné riešenie: nie
  3. Lehota na dodanie tovaru: 1.1.2012-31.12.2013
  4. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

 

a)      Dňa 06.12.2011do 10.00 hod.

b)      Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v EUR.

c)      Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať od úspešného uchádzača

d)     Doručenie poštou, alebo osobne na adresu: MŠ Komenského 1227/8, Sereď 92601, kancelária vedúcej školskej jedálne. Označenie ponuky na obálke „Súťaž“ a heslo súťaže „ Ovocie a zelenina“.  Každú cenovú ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ vráti neotvorenú uchádzačovi.

 

  1. Podmienky financovania: Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet       

Zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr.

 

     10. Spôsob určenia ceny

     10.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

     10.2 Navrhovaná cena musí obsahovať cenu za 1 kg, 1 l, 1 ks a cenu podľa druhu tovaru EUR bez DPH a vrátane DPH.

 

11.Obchodné podmienky

Do návrhu ponuky, okrem už uvedeného, je potrebné uviesť

-          záruku tovaru

-          prípadné odmietnutie dodávky tovaru

-          tovar sa bude dodávať podľa potreby obstarávateľa

    

     12.Kritériá na hodnotenie ponúk:

          -cena s DPH

          -cena bez DPH

          -v prípade potreby okamžitá výmena tovaru

          -tovar I. triedy

          -dovoz tovaru priamo na požadovanú prevádzku

 

     13.Podmienky účasti uchádzačov:

         

          Predloženie dokladov:

- kópia dokladu o oprávnení podnikať v oblasti predmetu obstarávania

          

          Úspešný uchádzač ešte predloží:

- doklad o technickej spôsobilosti uchádzača dopravovať tovar na miesto určenia,

- doklad o preukázaní spôsobilosti na dodanie predmetu obstarávania na základe predloženia úradne overenej kópie potvrdenia Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy v súlade s platnou legislatívou SR- pridelenie registračného čísla. Ak uchádzač prevádzku nemá zriadenú, dodá toto potvrdenie od svojho dodávateľa. Zároveň musí uchádzač predložiť aj čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo ním písomne povereným zástupcom uchádzača, že držiteľ predloženého potvrdenia o pridelení registračného čísla je subdodávateľom uchádzača.

 

Požadované doklady budú predložené ako originály alebo úradne overené kópie nie staršie ako 3 mesiace.

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          _________________________

                                                                                           vedúca ŠJ Adamčová Jana

 

 

 

 

 

 

MŠ Komenského 1137/37, 926 01 Sereď

 

 

 

 

 

 

Tabuľky k verejnému obstarávaniu na rok 2012 sumár

 

 

 

 

Kom.

 

 

 

 

 

 

 

cena

cena

cena spolu

cena spolu

Porad.čís.

Názov tovaru

Kódy

 

balenie

počet

mer.jed.

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

1.

Zemiaky

 

03212100-1

250g

1551

kg

 

 

 

 

2.

Mrkva

 

03221112-4

1000g

92

kg

 

 

 

 

3.

Cibuľa

 

03221113-1

1000g

130

kg

 

 

 

 

4.

Paprika

 

03221230-7

1000g

32

kg

 

 

 

 

5.

Paradajka

 

03221240-0

1000g

66

kg

 

 

 

 

6.

Uhorka

 

03221270-9

1000g

110

kg

 

 

 

 

7.

Hlávkový šalát

03221310-2

250g

50

ks

 

 

 

 

8.

Kapusta

 

03221410-3

1000g

120

kg

 

 

 

 

9.

Karfiol

 

03221420-6

1000g

14

kg

 

 

 

 

10.

Brokolica

 

03221430-9

400g

80

ks

 

 

 

 

11.

Kel

 

03221440-2

1000g

20

kg

 

 

 

 

12.

Koreňová zelenina

03221110-0

1000g

14

kg

 

 

 

 

13.

Banány

 

03222111-4

1000g

250

kg

 

 

 

 

14.

Kivi

 

03222118-3

1000g

22

kg

 

 

 

 

15.

Citróny

 

03222210-8

1000g

18

kg

 

 

 

 

16.

Pomaranče

 

03222220-1

1000g

300

kg

 

 

 

 

17.

Mandarinky

 

03222240-7

1000g

120

kg

 

 

 

 

18.

Jablká

 

03222321-9

1000g

332

kg

 

 

 

 

19.

Hrušky

 

03222322-6

1000g

112

kg

 

 

 

 

20.

Slivky

 

03222334-3

1000g

 

 

 

 

 

 

21.

Hrozno

 

03222340-8

1000g

42

kg

 

 

 

 

22.

Ananás

 

03222112-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3475

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 


TOPlist