Výzva, komplet mäso - archív

 

V Ý Z V A

 

zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru s názvom

 

„Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre školské jedálne pri Materskej škole Komenského a elokované pracoviská“.

 

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov: Školská jedáleň pri MŠ Komenského

Sídlo:   Komenského 1137/37, Sereď 926 01

IČO:     37839993

Telefón: 031/789 4313

Kontaktná osoba: Jana Adamčová

e-mail: J.Adamcova-VO@azet.sk

 

  1. Typ zmluvy: Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
  2. Miesto dodania predmetu zákazky: Školské jedálne pri MŠ Komenského a elok. pracoviská v Seredi
  3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Podľa priloženej prílohy. Množstvo tovaru sa bude upresňovať smerom nahor alebo nadol podľa skutočnej potreby.                                                                                                   

Slovník spoločného obstarávania:

  1. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie
  2. Variantné riešenie: nie
  3. Lehota na dodanie tovaru: 1.1.2012-31.12.2013
  4. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

 

a)      Dňa 06.12.2011do 10.00 hod.

b)      Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v EUR.

c)      Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať od úspešného uchádzača

d)     Doručenie poštou, alebo osobne na adresu: MŠ Komenského 1227/8, Sereď 92601, kancelária vedúcej školskej jedálne. Označenie ponuky na obálke „Súťaž“ a heslo súťaže „ Ovocie a zelenina“.  Každú cenovú ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ vráti neotvorenú uchádzačovi.

 

  1. Podmienky financovania: Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet       

Zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr.

 

     10. Spôsob určenia ceny

     10.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

     10.2 Navrhovaná cena musí obsahovať cenu za 1 kg, 1 l, 1 ks a cenu podľa druhu tovaru EUR bez DPH a vrátane DPH.

 

11.Obchodné podmienky

Do návrhu ponuky, okrem už uvedeného, je potrebné uviesť

-          záruku tovaru

-          prípadné odmietnutie dodávky tovaru

-          tovar sa bude dodávať podľa potreby obstarávateľa

    

     12.Kritériá na hodnotenie ponúk:

          -cena s DPH

          -cena bez DPH

          -v prípade potreby okamžitá výmena tovaru

          -tovar I. triedy

          -dovoz tovaru priamo na požadovanú prevádzku

 

     13.Podmienky účasti uchádzačov:

         

          Predloženie dokladov:

- kópia dokladu o oprávnení podnikať v oblasti predmetu obstarávania

          

          Úspešný uchádzač ešte predloží:

- doklad o technickej spôsobilosti uchádzača dopravovať tovar na miesto určenia,

- doklad o preukázaní spôsobilosti na dodanie predmetu obstarávania na základe predloženia úradne overenej kópie potvrdenia Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy v súlade s platnou legislatívou SR- pridelenie registračného čísla. Ak uchádzač prevádzku nemá zriadenú, dodá toto potvrdenie od svojho dodávateľa. Zároveň musí uchádzač predložiť aj čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo ním písomne povereným zástupcom uchádzača, že držiteľ predloženého potvrdenia o pridelení registračného čísla je subdodávateľom uchádzača.

 

Požadované doklady budú predložené ako originály alebo úradne overené kópie nie staršie ako 3 mesiace.

  

 

 

 

                                                                                                       ––––––––––––––––––

                                                                                                       vedúca ŠJ Adamčová Jana

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Materská škola Komenského 1137/37,926 01 Sereď

 

 

 

Mäsové výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradové

Názov tovaru

Balenie

Merná

Kód

Počet

Cena

Cena

Cena bez DPH

Cena s DPH

číslo

 

 

jednotka

 

 

bez DPH

s DPH

 

 

1.

Hovädzie zadné B.K

1000g

kg

151111-0

511

 

 

 

 

2.

Br.stehno B.K

1000g

kg

15113000-3

827

 

 

 

 

3.

Br. plece B.K

1000g

kg

15113000-3

125

 

 

 

 

4.

Saláma šunková

1000g

kg

15131230-6

28

 

 

 

 

5.

Šunka

1000g

kg

15131410-2

38

 

 

 

 

6.

Párky diétne

1000g

kg

15131135-0

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TOPlist