Prieskum trhu "Rekonštrukcia kúpeľní na MŠ Murgašova"

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Materská škola, Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď , ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon“), vykonáva prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou – stavebné práce „ Rekonštrukcia kúpeľní na MŠ Murgašova“.

 

Oslovujeme Vás ako potenciálneho dodávateľa na dodanie uvedenej stavebných prác s výzvou o zaslanie cenovej ponuky.

 

Verejný obstarávateľ:

Názov:         Materská škola

Adresa:        ul. Komenského 1137/37

                    926 01 Sereď

IČO:            37839993

DIČ:            2021674523

Email:          mskomsered@azet.sk

Telefón:       +421 31 78938-95

 

Podklady, informácie a dohodnutie obhliadky miesta stavebných prác uchádzač získa na adrese:

Materská škola ul. Komenského č.1137/37, Sereď, 92601

Kontaktná osoba: Bc. Iveta Fraňová - riaditeľka školy, mobil: 0911 011 508

V termíne do : 20.06.2013.

 

Predmet zákazky :

Názov :

Rekonštrukcia kúpeľní na MŠ Murgašova

Hlavný predmet CPV kód:

45332400-7

Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva

 

 

Predmetom zákazky sú stavebné práce podľa výkazu výmer na rekonštrukcii dvoch rovnakých kúpeľní v materskej škôlke.

Celkovú cenu zákazky za rekonštrukciu dvoch kúpeľní predstavuje dvojnásobok ceny z výkazu výmer (príloha 1) na jednu kúpeľňu vrátane DPH.

 

Miesto realizácie stavebných prác:

elokované triedy na ul. Murgašova č.1991/8, 926 01 Sereď

 

Trvanie zmluvy / termín realizácie:

Júl 2013

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti uchádzača:

-overená kópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky

-predložené doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

 

S uchádzačom, ktorého ponuka bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia = najnižšia cena, bude uzatvorený zmluvný vzťah na zabezpečenie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo u úspešného uchádzača preveriť jeho skúsenosti z výkonom rovnakých alebo podobných prác (referencie) a v prípade absencie takýchto skúseností zákazku nezadať.

V prípade, že víťazná ponuka prekročí predpokladanú hodnotu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zákazku nezadať.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

 

Vašu cenovú ponuku je potrebné doručiť:

na adresu :       Materská škola, ul. Komenského 1137/37, 926 01 Sereď

v termíne do : 24.6.2013 do 12,00 hod.

v uzatvorenej obálke s označením „Rekonštrukcia kúpeľní na MŠ Murgašova - NEOTVÁRAŤ „

 

Podmienky otvárania ponúk:

Dátum         : 24.6.2013 čas: 13,30 hod.

Miesto             : Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, Sereď 92601, malá zasadačka

 

Na stiahnutie :

Výzva na cen ponuku kupelne.pdf (174566)

Príloha č. 1 :

Výkaz výmer.xls (25088) alebo Výkaz výmer.pdf (162746)


TOPlist