Platba školného

Materská škola
Komenského ul.1137/37, Sereď
a elokované triedy na Komenského "B" , Podzámskej a Murgašovej ulici
 
 
Vážení rodičia,
 
žiadame Vás o dodržiavanie
zákona

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ,
Prvý oddiel § 28
 

(5) Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
 
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
 
Šek vo výške 9.95 € dostávate vždy v prvý deň v mesiaci, žiadame Vás o dodržanie platby.
Bc. Iveta Fraňová
Riaditeľ MŠ

 


TOPlist